Yönetmelik ve Yönergeler

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı olarak kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KMÜ BİLTEM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
b) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
c) Müdür: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,
e) Yönetim Kurulu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
f) Birim: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,
g) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları
Madde 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına hazır modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim ve ölçüm merkezi oluşturmak,
b) Üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümlerin gerçekleştirileceği laboratuvar olanaklarının tesisini sağlamak,
c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,
d) Özel sektörün ve kamu kuruluşlarının ileri teknolojiye uygun araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamak,
e) Üniversitenin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmak ve bilimsel araştırmada üniversite araştırmacılarına yardımcı ve öncü olmak,
f) Merkezdeki cihazların günün koşullarına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştirilmesini sağlamak.
Merkezin Faaliyet Alanları
Madde 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütecektir:
a) Üniversite, sanayi, özel sektör ve kamu kuruluşları araştırmacılarının araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri için gerekli test, ölçüm ve analizleri yapmak,
b) İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek,
c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek, bu faaliyetler için gerekli birimlerle koordinasyonu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,
d) Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,
e) Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standartlar kapsamında Merkezde gerçekleştirilen çalışmalar ile bu çalışmalar sonucunda düzenlenen sonuç raporlarının güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak amacıyla Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak,
f) Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Madde 7- (1) Merkezin Yönetim Organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
Müdür
Madde 8 - (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin yönetmeliği ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9 - (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmek,
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurula başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
d) Merkeze ait yönetmelik, yönerge ve talimatlara uygun olarak iş güvenliğini ve disiplinini sağlamak,
e) Merkeze ait birim ve laboratuvarlarda görevlerin zamanında ve etkin yapılmasını temin etmek üzere iş tanımı, iş bölümü ve görevlendirmeleri yapmak,
f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak,
g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kurulunun da görüşü ile Rektöre sunmak,
h) Merkezi personel ve ekipman bakımından güçlendirerek günün teknolojisine uygun hale getirmek amacıyla yeni laboratuvar kurulması veya yeni cihaz alımları konularında Merkez Yürütme Kurulu’na teklif sunmak, Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,
i) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
j) Merkez ile merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
k) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
l) Merkez bünyesindeki altyapının Üniversite personeli tarafından kullanımı, mesai saatleri içerisindeki çalışma prensipleri ve Merkezin kalite politikası ile ilgili tüm dokümanların hazırlanmasını sağlamak,
m) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
n) Görevi başında olmadığı zaman Müdür Yardımcısına vekâlet bırakmak.

 

Müdür Yardımcısı

Madde 10 - (1) Merkez Müdür Yardımcısı kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından Müdüre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasından, en fazla iki kişi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdür Yardımcısı, Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmakla görevlidir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11 - (1) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdüre vekâlet ettiği durumlarda verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek,
b) Laboratuvarları eleman ve ekipman bakımından güçlendirerek günün teknolojisine uygun hale getirmek; sürekli olarak çağdaş teknolojileri izleme ve edinmeye yönelik çalışmalar yapmak ve Müdürüne görüş ve önerilerini bildirmek.

Yönetim Kurulu

Madde 12 - (1) Yönetim Kurulu Müdürü ve Müdür Yardımcılarının da aralarında bulunduğu 7 üyeden oluşur. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifiyle, ilgili akademik birimlerin görüşleri alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 13 - (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür.

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
b) Üniversitede Fakülte ve Yüksekokul bölümleri arasında (disiplinler arası) işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,
c) Merkez Müdürünün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Rektörlüğe sunmak,
d) Merkez Müdürünün görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,
e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak ve protokollerini hazırlamak,
f) Merkez Müdürü tarafından Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,
g) Merkez Müdürünün hazırlayacağı program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,
h) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
Madde 16 - (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.
Personel ihtiyacı
Madde 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
Madde 18 - (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetiminde kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 19 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.